Nowe Życie · Kościół Zielonoświątkowy w Łodzi · 90-244 Łódź · ul. Jaracza 95/97

Kościół dla Ciebie

Cieszymy się, że zechciałeś nas odwiedzić. Zapraszamy do zapoznania się z praktycznymi informacjami dotyczącymi naszych nabożeństw. Poznaj też naszą historię, dowiedz się kim jesteśmy i w co wierzymy… Nasz Kościół jest otwarty dla wszystkich. Każdy może uczestniczyć w naszych spotkaniach. Nabożeństwa odbywają się regularnie w każdą niedzielę oraz w środy. Zgromadzamy się by słuchać Słowa Bożego i wielbić Pana Jezusa Chrystusa. Cieszymy się, gdy inni chcą czynić to z nami.

Na nabożeństwo możesz przyjść z dziećmi. Nie musisz się martwić, że będą się nudzić. Mamy dla nich specjalny program – zajęcia biblijne dla dzieci w różnych grupach wiekowych, prowadzone przez przygotowany do tego zespół ludzi. 

Poznaj nasz Kościół

Wierzymy na podstawie Biblii, że Jezus Chrystus Syn Boży żyje i chce zbawić każdego człowieka. Biblia stanowi najlepszą odpowiedź na nasze pytania i problemy, z którymi na co dzień się spotykamy. Jako ludzie wierzący tworzymy żywy Kościół Jezusa Chrystusa, w którym:

– Ewangelia jest zrozumiała i niesie praktyczne rozwiązania,

– Bóg jest bliski i działa pośród nas,

– Ludzie są kochający i otwarci.

 
Razem z nami ciesz się przyjaźnią z Bogiem!

Nasza wizja

Nasz Kościół istnieje po to, by szukać zgubionych, przyprowadzać ich do Chrystusa i wyposażać do nowego życia z Bogiem. Modlimy się, wierzymy i pragniemy być:

– Kościołem Chwały – doświadczającym Bożej obecności,

– Kościołem Nadziei – sięgającej każdego człowieka,

– Kościołem Relacji – rodzinnych i przyjacielskich,

– Kościołem Słowa – zmieniającego ludzkie życie!

 
Poniżej znajdziesz nieco więcej informacji (także tych formalnych oraz historycznych) dotyczących naszego Kościoła…
 

Nazwa

Nasz zbór jest wspólnotą ewangelicznie wierzących chrześcijan, formalnie przynależącą do Kościoła Zielonoświątkowego w RP. Nazwa Kościół Zielonoświątkowy pochodzi od Dnia Zielonych Świąt, podczas którego nastąpiło obiecane przez Jezusa (Jan 14,16-18) zesłanie Ducha Świętego: „A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał” (Dz. Ap 2,1-4).
Jako zielonoświątkowcy dużą wagę przywiązujemy do przeżywania pełni Ducha Świętego.
Znakiem charakterystycznym jest dar modlitwy innymi językami (glossolalia), który towarzyszy przeżyciu napełnienia Duchem Świętym.

Podstawa prawna działalności

Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP z dn. 20.02.1997r. (Dz.U. nr 41, p.254) oraz Prawo Wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego.

Przynależność

Jesteśmy kościołem otwartym na wszystkich ludzi i cieszymy się z każdej osoby, która pragnie przybliżać się do Boga, słuchać nauczania Biblii  i razem z nami wzrastać we wierze. Szanujemy inne Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie, zabiegamy o zdrowe relacje z nimi, świadomie także budujemy naszą wspólnotę, którą postrzegamy jak nasz duchowy dom,  Bożą rodzinę. Częścią naszej wspólnoty zostają dobrowolnie te wszystkie osoby, które uwierzyły w Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana, doświadczyły przebaczenia grzechów i na znak swojej wiary przyjęły chrzest wiary. Zabiegamy o to, by przynależąc do wspólnoty wydawać dobre świadectwo, zgodnie ze słowami Pana Jezusa: 
 
„Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość  wzajemną mieć będziecie”  Jan 13,35
 
Członkowie zboru znajdują się pod duchową opieką zboru, mają też przywilej korzystania z wszelkich błogosławieństw związanych z życiem Kościoła.

Chrzest

Chrzest wiary dokonuje się poprzez zanurzenie w wodzie zgodnie ze znaczeniem greckiego słowa baptidzo, używanego w Piśmie Świętym na określenie chrztu. Chrzest może przyjąć osoba, która wcześniej uwierzyła w Jezusa Chrystusa i przeżyła narodzenie na nowo zgodnie ze słowami Jezusa, który powiedział: „zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego” (Jan 3,3). Chrztu udziela najczęściej pastor. Osoba chrzczona wyznaje publicznie swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, następnie pastor wypowiada słowa: „Na podstawie twojego wyznania wiary i pragnienia Chrztu – chrzczę ciebie w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego” oraz zanurza ją w wodzie (Mat 28,19).

Ślub

Osoby, które pragną zawrzeć związek małżeński mogą to uczynić na uroczystym nabożeństwie. Ceremonia ślubu odbywa się w obecności pastora zboru oraz zgromadzonych na uroczystości osób. Para młodych ślubuje sobie wierność, miłość i uczciwość małżeńską, aż ich śmierć nie rozłączy, a następnie na znak wzajemnej miłości następuje wymiana obrączek. Małżeństwo zostaje zawarte przed Bogiem i jest ważne, aż do śmierci jednego współmałżonka zgodnie ze słowami Pana Jezusa „co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza” (Mat 19,6). W Kościele Zielonoświątkowym można również zawrzeć związek małżeński ze skutkiem prawnym tzn. z wpisem w Urzędzie Stanu Cywilnego o zawarciu małżeństwa.

Błogosławieństwo dziecka

„I przynosili do niego (Jezusa) dzieci, aby się ich dotknął… i brał je w ramiona, i błogosławił kładąc na nie ręce”(Mar 10,13-16). Pan Jezus dużo uwagi poświęcał małym dzieciom. Swój stosunek do nich wyrażał między innymi przez udzielanie im błogosławieństwa. Jako naśladowcy nauki Pana Jezusa nie chrzcimy niemowląt, lecz je błogosławimy. Podczas uroczystego nabożeństwa rodzice w obecności wiernych Kościoła oraz zaproszonych gości powierzają swoje dziecko Bogu prosząc o opiekę, mądrość w wychowaniu oraz błogosławieństwo Boże dla jego życia.

Historia przebudzenia w Łodzi

Zbór w Łodzi powstał jeszcze w latach 20. XX w. Jak to często miało miejsce i w innych zakątkach świata, przebudzenie w Łodzi rozpoczęło się od modlitwy grupki wierzących. Postanowili oni zabiegać u Pana o gruntowną odnowę duchową w zborach i w całym kraju. Z dnia na dzień grupy wierzących, modlących się o przebudzenie wzrastały. Nie musiano długo czekać i Bóg szybko odpowiedział na modlitwę swoich dzieci! O tym, co działo się w Łodzi dowiadujmy się z zapisków i wspomnień pierwszych łódzkich zielonoświątkowców:
 
„W roku 1922 przybył do Polski z Ameryki Płn. br. William Fettler, by głosić Ewangelię. Br. W. Fettler był już znany przez wielu jako sługa Boży. Został też zaproszony do Łodzi na obchody święta zborowego w I Zborze Baptystycznym (miasto Łódź było centralnym ośrodkiem zborów baptystycznych na całą Polskę; w samym mieście znajdowały się w tym czasie trzy duże zbory) Przemawiając na uroczystym nabożeństwie br. W. Fettler rozpoczął w pełni Ducha Świętego z Dz. Ap. 19,2: „czy otrzymaliście Ducha Świętego, uwierzywszy?” Ewangelia ta przeszyła na wskroś wszystkie serca. Wśród zgromadzonych nastąpiło wielkie poruszenie. Kończąc przemówienie br. W. Fettler uczynił wezwanie do wszystkich będących w grzechu i do wszystkich wierzących, którzy pragną mieć pełne życie z Bogiem, aby wyszli do przodu. Ludzie wprost strumieniami wyszli na przód. Było to gorliwe wyznanie serc. W tym dniu postanowiono, aby takie nabożeństwa odbywały się jeszcze przez kilka następnych tygodni. Każdego wieczoru kościół mający tysiąc miejsc siedzących był wypełniony tymi, którzy byli „głodni” Słowa Bożego. Całe miasto Łódź, Kościoły, a przede wszystkim ludzkie serca były poruszone Słowem Bożym. Przebudzenie, o które się modlono – nastąpiło.
 
Miasto Łódź było miejscem, gdzie Pan szczególnie błogosławił i objawiał swoją moc. Pan chrzcił wiele serc Duchem Świętym, wielu też przeżywało cudowne uzdrowienie ciała, jeszcze inni otrzymywali dary Ducha Świętego. 
 
W roku 1923 powstało nowe ognisko w Łodzi – Zbór Zielonoświątkowy. Początkowo zgromadzał się w dużym domu przekazanym do dyspozycji wierzącym przez jednego z braci. Po krótkim czasie dom ten stał się jednak za mały, zaczęto poszukiwać większej sali w centrum miasta. Bóg i tym razem okazał swoją łaskę, tak że poszukiwaną sale otrzymaliśmy w „Gimnazjum Dziewcząt”. Wkrótce i ta sala została wypełniona. Zbór powiększał się z roku na rok. Trzy razy musiano powiększać lokal, by pomieścić tych, którzy pragnęli uczestniczyć w nabożeństwach. Powołano też wiele placówek zborowych w okolicach Łodzi np.: w Aleksandrowie, Pabianicach, Rosnowie, Zgierzu, Bełchatowie i w Zduńskiej Woli. Pomimo wielu przeciwności Zbór Zielonoświątkowy w Łodzi wraz z placówkami każdego roku miał możliwość przeprowadzenia w okresie letnim 3-4 chrzty wodne, bowiem wielu było takich, którzy przyjmowali Jezusa Chrystusa do serca. W tym okresie usługiwał nam br. G. N. Schmidt z małżonką. Oboje pochodzili ze Zborów Zielonoświątkowych, zwiastując ewangeliczne poselstwo zielonoświątkowe, które było do tej pory na terenie Łodzi nieznane. Jak nigdy dotąd nie wspominano w Łodzi o zborach zielonoświątkowych, tak teraz zaczęto wszędzie pisać i mówić o ruchu zielonoświątkowym.” Tyle z historycznego zapisu br. Alfonsa Mittelstaedta.
 
W okresie II wojny światowej Zbór w Łodzi został rozwiązany przez niemieckie władze okupacyjne. Zbór wznowił działalność w lipcu 1947 r. po wielu staraniach br. Franciszka Januszewicza – pierwszego po wojnie Pastora Zboru. Pierwsze nabożeństwa odbywały się w domu braterstwa Januszewiczów przy ul. Żwirki 4, a następnie w wynajmowanym lokalu przy ul. Szarej 1. Po odejściu do Pana prezbitera Franciszka Januszewicza, służbę pastora Zboru pełnili prezbiter Józef Suski /1979-1989/ oraz prezbiter Zbigniew Staniec /1989-1996/.  W 1993 roku zbiegły się nieprzypadkowo dwa ważne wydarzenia – 70-lecie istnienia Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Łodzi oraz otwarcie nowego Domu Zborowego na nowym miejscu przy ul. Jaracza 95/97 – gdzie Kościół spotyka się i rozwija swoją działalność do chwili obecnej. W kolejnych latach służbę pastorską w zborze pełnił diakon Andrzej Sass /1996-2003/ a po jego odejściu prezbiter Kazimierz Sosulski /2003-2007/. Od roku 2007 pastorską opiekę nad zborem przejął prezbiter Piotr Karaś dotychczasowy II. pastor (od roku 2004) i sprawuje ją do chwili obecnej.
 
Kościół w Polsce
 
Pierwsze zbory zielonoświątkowe powstały na ziemiach polskich w 1910. Obecnie Kościół Zielonoświątkowy w Polsce działa na mocy Ustawy o Stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP z dnia 20 lutego 1997 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 254). Kościół Zielonoświątkowy jest drugim co do wielkości Kościołem protestanckim w Polsce i liczy obecnie ponad 24.500 wiernych skupionych w 250 zborach. Podstawową jednostką organizacyjną Kościoła jest Zbór – odpowiednik parafii. Określenie to odnosi się do grupy wyznawców mieszkających na tym danym obszarze i przynależących do tej samej wspólnoty wierzących. Poszczególne zbory posiadają dużą swobodę działania i są autonomiczne we wspólnocie z całym Kościołem. Lokalny Zbór wybiera Pastora oraz Radę Starszych, którzy odpowiedzialni są za funkcjonowanie Zboru. Rada Zboru wspólnie z członkami społeczności organizują i prowadzą jego pracę. Zbory są samodzielne i niezależne finansowo. Utrzymują się z ofiar wiernych oraz sympatyków.
Najwyższą władzą Kościoła jest Synod zwoływany co cztery lata, a w okresie międzysynodalnym – Naczelna Rada Kościoła, której z urzędu przewodniczy wybrany przez synod – prezbiter naczelny (biskup). Kościół w Polsce podzielony jest na 7 okręgów, którym przewodzą prezbiterzy okręgowi. Kościół utrzymuje stałe kontakty z bratnimi Kościołami zielonoświątkowymi w Polsce oraz całym ruchem protestanckim zrzeszonym i niezrzeszonym w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Kościół jest członkiem Towarzystwa Biblijnego w Polsce oraz współuczestniczy w pracach komisji opracowującej ekumeniczny przekład Pisma Świętego. Kościół Zielonoświątkowy w Polsce jest częścią składową współczesnego ruchu zielonoświątkowego – należy do Europejskiego Aliansu Zielonoświątkowego, Światowej Wspólnoty Zborów Bożych oraz Aliansu Ewangelicznego w Polsce.